Historie

 

Zpráva o činnosti SDH Jaroškov za posledních 75 let.

 

Píše se rok 1934 a občané Jaroškova dosud docházející na schůze SDH do Zdíkovce, dospívají k rozhodnutí, že z důvodu četnosti vyskytujících se požárů, vzdálenosti a špatné sjízdnosti cesty mezi Zdíkovcem a Jaroškovem je nutno založit vlastní Sbor. A tak na historicky první, ustavující schůzi dne 13.12.1934 v hostinci Jana Vintra v Jaroškově zakládají vlastní Sbor dobrovolných hasičů. Za účasti okrskového náčelníka pana Fuchse jsou jednohlasně zvoleni první prozatímní funkcionáři a to:

František Tomášek                Jaroškov 1              Starosta sboru

Jan Sláma                               Jaroškov 3              Jednatel sboru

Antonín Žižka                       Jaroškov 21            Náčelník sboru

Josef Brabec                           Jaroškov 16            Náměstek náčelníka sboru

František Žižka      Jaroškov 6              Náměstek starosty sboru

František Tomášek Jaroškov 5              Pokladník sboru

 

Na další schůzi konané 4.4.1935 byly schváleny stanovy, finanční sbírka občanstva na podporu činnosti Sboru a další důležité formality. Finanční sbírkou byl pověřen

Josef Jung Jaroškov 10 a Václav Žižka. Do župní školy ve Vimperku se dobrovolně přihlásili Jan Sláma a František Tomášek.

 

Dne 29.7.1935 bylo projednáno zhotovení pracovních obleků, včetně distinkcí, zhotovení obálek a papírů s nápisem zdejšího Sboru a další záležitosti sloužící ke zdárnému započetí činnosti. Jako čestní členové sboru byli jmenováni:

Václav Mužík, člen výkonného výboru ČZHJ  

J. Vondráček, velitel SDH a ředitel záložny         Chrást u Chrudimi

Antonín Šembera, pokladník ČZHJ a majitel pivovaru Mladá Boleslav            

Jaroslav Volkán, starosta SDH a majitel tiskárny Beroun

a Ing.Václav Vágner ředitel požárního odboru č. 14 Hl. m. Prahy.

 

Na schůzi výboru dne 26.11.1935 bylo ujednáno, že se dne 25.12.1935 sehraje divadelní hra „Pod hasičským praporem“. Jeviště a potřebná dekorace byla zapůjčena místní osvětovou komisí.

 

Hned na to dne 6.12.1935 bylo jednohlasně přijato rozhodnutí o nákupu výzbroje pro 10 členů sboru včetně funkcionářů a to přilbice, opasky, sekyrky, dále pak harcovka, píšťalky, domovenky, žebřík hákový, řád požární i divadelní.

 

Dne 25.12.1935 byla s velkým úspěchem sehrána divadelní hra: „Pod hasičským praporem“.

 

12.1.1936            se konala první řádná valná hromada v hostinci br. Jana Vintra za účasti 28 členů.

Jako předsedající byl zvolen Žižka Antonín, zapisovatel Jung Josef a navrhovatelé byli Brabec Josef a Sláma Jan. Byla podána dosavadní zpráva jednací, zpráva pokladní a inventární a zároveň byl odsouhlasen poplatek pro:

členy přispívající    6,- Kč                     (15 členů)

členy činné                             3,- Kč.                    (13 členů)

Do vedení SDH byli jednohlasně zvoleni

František Janoud                    Jaroškov 36            Starosta sboru

Antonín Žižka                                       Jaroškov 21            Náčelník sboru

Josef Brabec                                          Jaroškov 16            Náměstek náčelníka

František Tomášek ml..         Jaroškov 5              Náčelník samaritní. stáže

Josef Jung                                              Jaroškov 10            Vzdělavatel sboru

Jan Sláma                                               Jaroškov 3              Jednatel

František Tomášek ml.          Jaroškov 5              Pokladník

Václav Žižka                                          Jaroškov 31            správce inventáře

František Hadrava                  Jaroškov 15

Adolf Vintr                                            Jaroškov 11     přísedící výboru

Josef Žižka                                            Jaroškov 23

Alois Tomášek                       Jaroškov 23     náhradníci

František Žižka                      Jaroškov 6

Josef Janoud                                          Jaroškov 7       revizoři účtů

František Tomášek st.                           Jaroškov 5

Antonín Žižka                                       Jaroškov 16

Stanislav Kyznar                   Jaroškov 35      smírčí soud

 

Stanoven byl též sborový signál:

„Hasiči pojďte sem, běžte poklusem“.

 

Do kurzu samaritského se přihlásili a vysláni byli František Tomášek Jaroškov 5 a Václav Žižka Jaroškov 31. Pořádání prvního hasičského plesu bylo svěřeno výboru.

 

Na schůzi 16.1.1936 byl zvolen četař lezců Žižka František rolník č.6 a lezci Tomášek Alois a Hadrava František. Do župního výboru za SDH Jaroškov byl zvolen Sláma Jan. Místním zastupitelstvem byly sboru přiděleny 3 požární háky a 2 žebříky. Byl určen termín hasičského plesu na 9.2.1936, hudbu smyčcovou obstarával Žižka František za 185 Kč. Ustaveni byli pořadatelé a pokladník a stanoveno vstupné, páni 4,- Kč, dámy 3 ,- Kč. Ples měl u občanstva veliký úspěch.

 

Dalším mezníkem v činnosti Sboru bylo převzetí a dovoz darované stříkačky od požárního sboru č. 14, Hl. m. Prahy, které bylo projednáváno 17.2.1936 a následně realizováno. Následně se řešilo uložení stříkačky a nákup hadic od firmy Stratílek Vysoké Mýto .

 

6.3.1936 byla uspořádána slavnost  „Masarykova varta“ k 86. výročí narozenin T.G. Masaryka, která byla četně navštívena obyvateli obce i hosty a plně tak vyhověla svému významu. Zde je třeba zamyslet sei, zda by nebylo vhodné tuto tradici v současné době obnovit.

 

Nebudou již dále chronologicky popisovány jednotlivé schůze výboru, které řešily běžné problémy chodu sboru, jako je např. vybudování skladiště inventáře, ale budou zde uvedeny pouze důležité milníky v dějinách SDH Jaroškov

 

16.10.1936 obdržen byl dar 600,- Kč od honebního výboru osady Jaroškov na nákup hadic.

 

Na schůzi výboru 15.11.1936 bylo ujednáno konání divadelního představení dne 25.12. a to díla „Mistr Štych na výletě“, frašky o třech jednáních a konání plesu dne 3.1.1937 při příležitosti konání valné hromady.

 

Druhá valná hromada proběhla 3.1.1937 standardním způsobem. Za zmínku stojí přijetí členů a to přispívající Žižka Bohumil Jaroškov č. 6 a Brabec Alois Jaroškov č.1.a činný člen Žižka Ladislav č. 28. Jako správce inventáře byl zvolen Vint Adolf, jelikož dosavadní správce prodělával vojenskou službu.

 

7.3.1937 byly pořádány již tradiční oslavy Masarykových narozenin

 

24.6.1937 bylo rozhodnuto o účasti na župním sjezdu ve Čkyni a o účasti na hasičském cvičení ve Staších.

 

V roce 1937 konala se jedna řádná valná hromada a pět schůzí výboru

 

2.1.1938 se konala třetí valná hromada, jejíž hlavním programem byla výstavba hasičské zbrojnice, neboť dosavadní uskladnění materiálu bylo nevyhovující. Největším problémem bylo získat pozemek, kdy jednání s tehdejšími vlastníky bylo zatím stále neúspěšné. Odsouhlaseno bylo pořádání zábavy na termín 13.1.1938, který se se souhlasem místních dívek nazýval „Dívčí věneček“ a na 6.3.1938 byl stanoven termín divadelního představení s názvem „Legionář Lanc“ a pořádání již tradiční Masarykovy Vatry. Od Volyňského pivovaru bylo darováno sboru 25 litrů piva, kterém bylo dodáno Františku Kramlovi, hostinskému za symbolickou cenu 45 Kč.

 

V roce 1938 byla konána jedna řádná valná hromada a čtyři schůze výborové.

 

1.1.1939 se konala čtvrtá valná hromada, kde byl zvolen nový výbor na dobu tří let a to:

Janoud František č.36 starosta sboru

Žižka Antonín        č.21 náčelník sboru

Brabec Josef          č.16 náměstek náčelníka

Sláma Jan               č. 3 jednatel sboru

Tomášek František č.5 náčelník samaritské stráže

Jung Josef              č.10 vzdělavatel sboru

Žižka Ladislav       č.21 pokladník

Tomášek Alois       č.23

Staněk František   č.24 přísedící výboru

Tomášek František č.22

Žižka Josef             č.23 náhradníci  

Opět bylo projednáno konání plesu včetně hudby a výzdoby.

 

Na mimořádné valné hromadě dne 26.2.1939 bylo čteno provolání zemské jednoty k další činnosti včetně změny stanov.

 

Schůze výboru dne 15.5.1939 vzala na vědomí, že přechází od Vimperské župy k župě Strakonické.

               

Na schůzi výboru dne 18. října 1939 byly čteny oběžníky, které zakazují používati sborové razítko, odznaky na přilby, lodičky, pasy apod. Tyto je nutno nahradit novými, dle předepsaného vzoru.

 

V roce 1939 byla konána jedna řádná valná hromada a 4 schůze výboru.

 

Poradní výbor 2.3 1940 stanovil konání valné hromady na 17.3.1940 a konání divadelního představení, o což bylo nutno dopředu požádat..

Ujednáno bylo ihned započíti se stavbou skladiště na pozemku Františka Tomáška č.5, voziti potřebný kámen a písek.

 

Valná hromada dne 17.3.1940 sice byla vykonána, ale pak jsou záznamy o činnosti SDH Jaroškov až do roku 1945 přerušeny, jen B.F.V. 66-II, VII Bezirk Stachau provedl dne 23.5.1943 kontrolu sboru.

 

Na první poválečné schůzi, v roce 1945, která je zapsána bez data, bylo rozhodnuto o pořádání zimní Sborové školy, o pořádání taneční zábavy na termín 9.2.1946 a byl stanoven termín pořádání valné hromady na den 17.2. 1946.

Zde byl zvolen nový výbor a to:

Janoud František   č.21    starosta

Žižka Antonín        č.21   velitel

Brabec Josef           č.16    zástupce velitele a správce inventáře

Sláma Jan               č. 3    jednatel

Tomášek František č.5    pokladník

Staněk František     č. 24 vzdělavatel sboru

Vintr Adolf             č.11 přísedící výboru

Žižka Václav          č.31 hudec

Žižka Josef             č.23 revizor účtů

Bylo též pietně vzpomenuto všech zemřelých příslušníků hasičstva, jakož i umučených v koncentračních táborech za doby okupace.

 

Na schůzi výboru dne 2.4.1946 bylo rozhodnuto o obnovení tradice Oslav narozenin T.G.M., tzv. Masarykova vatra a o konání divadelního představení „Poslední muž“ na den 21.4.1946.

 

Schůze výboru z 10.11.1946 rozhodla o konání taneční zábavy na Silvestra téhož roku.

 

Dne 6.2.1947 rozhodlo se o konání Masarykovy vatry a o účasti všech členů sboru na pohřbu Františka Staňka.

 

Ze schůze 15.9.1947 vyplynulo důležité rozhodnutí o stavbě vodní nádrže na parcele č.k. 24, jejíž stavba však započala až mnohem později. Dále bylo rozhodnuto o opravě kapličky. v obci.

 

17.1.1948 se konala za hojné účasti občanů Jaroškova opět taneční zábava

a na nejbližší schůzi byl přijat za člena hasičstva Kučera František č.4.

V roce 1949 vstoupil do řad SDH Josef Žižka č.19.

 

22.1.1949 byl na schůzi výboru čten oběžník k zahájení pětiletky.

 

6.4.1949 byla nově ustavena O.H.J ve Vimperku a na základě nařízení odtamtud bylo rozhodnuto o konání valné hromady na 10.4.1949. Na valné hromadě proběhla opět volba výboru v téměř nezměněné podobě. Do hasičského sboru se přihlásili Žižka Jan č.6, Tomášek Jan č.18, Tomášek Oldřich č. 25 a Mandák Miloslav č.13

 

Následující období až do roku 1953 je bez zápisů.  

 

Po této době se opět scházejí bývalí členové SDH dne 6.12.1953, kde vystoupuje kromě jiného referent OV ČSPO pan František Sova se svým referátem. Dále pak se zdejší hasiči, nyní již požárníci, setkávají 13.12.1953 a 25.12.1953 a rozhodují o konání taneční zábavy na den 2.1.1954 a o konání výroční schůze MJ ČSPO dne 24.1.1954, která proběhla se standardním programem a s volbou nového výboru, do jehož čela je zvolen Novák Václav č.9. Schůze byla ukončena provoláním „Čest práci“

Sbor Jaroškov má v té době celkem 28 registrovaných členů.

 

Na členské schůzi dne 29.1.1954 byl zvolen nový jednatel pan Daňha Josef  č.20. Poprvé se objevuje v zápisech název Jednota u Vintrů, místo, kde se konají schůze, původně označované jako hostinec br. Jana Vintra.

Na základě povolení Osvětové besedy ve Vimperku byla 3.4.1954 sehrána veselohra „Cestičky k vítězství“. Taneční zábava, která se měla konat o Masopustě byla ohrožena, neboť se ve stejném termínu konala zábava pořádaná JZD.

 

Na základě rozhodnutí OV ČSPO konala se 21.11.1954 výroční členská schůze, kam byl delegován zástupce OV pan Střeleček z MJ Stachy. Z bohatého programu je nutno zmínit, že se veškerá činnost MJ bude řídit pokyny OV, v létě o žních je nutno provádět žňové hlídky, provádět praktická cvičení se stříkačkou, nepříznivý hospodářský rok zavinil, že se členové zemědělci nemohli uvolňovat pro požárnickou činnost, kritizovalo se, že nebyly organizovány celostátní akce jako např. 1.máj, ale členové se účastnili těchto akcí na svých pracovištích a s ostatními složkami národní fronty. Po měnové reformě byl stav pokladny 80,80 Kč. Ve volbách byli jednohlasně potvrzeni dosavadní členové vedení jednotky. Zástupce OV připomíná důležitost účasti na volbách do Národní fronty a aby všichni odevzdali hlasy pro příslušného kandidáta. MJ má mít neustále styk s MNV a plnit disciplíny pro odznak „Vzorného požárníka“.

 

V zápise z členské schůze konané v hostinci Jednoty „u Vintrů“ jsou citováni členové vedení:

předseda MJ ČSPO                   Novák Václav

místopředseda                            Sláma Jan

místopředseda                            Tomášek František

kulturní a propagační referent    Tomášek Josef

organizační referent                   Brabec Fr. ml..

výcvikový referent                     Žižka Josef

jednatel                                       Daňha Josef    

hospodář (pokladník)                 Janoud František      

preventivní referent                    Brabec Josef         

 -„-                                              Brabec František st.   

 -„-                                              Žižka Václav              

 člen výboru                               Žižka Antonín            

 -„-                                             Mandák Miloslav       

 

Na členské schůzi konané dne 30.1.1955 bylo konstatováno, že původně předložené knihy divadelní na Osvětovou besedu ONV ve Vimperku nebyly povoleny a že budou vyhledány a nabídnuty vhodnější. Konání divadla se tudíž odložilo. Je zde však první záznam o konání Masopustního průvodu, který se konal 22.2.1955, zakončený veselicí při harmonice.

 

Další zápis je veden z výroční členské schůze dne 1.1.1958, která proběhla v místnosti Jednoty u Kučerů.

Bylo zde řešeno, že předseda byl zesměšněn a že se tudíž o další práci nezajímá, dále bylo diskutováno o špatném výběru členů výboru, že byli do výboru voleni komunisti, kteří budou prosazovat vlastní zájmy.a proto byl zvolen nový výbor: Předsednictví bylo nabídnuto br. Slámovi, ten ji však odmítl. Zvoleni byli Žižka Josef předseda, Mandák Miloslav velitel, Žižka Antonín jednatel, Kyznar Stanislav preventivní referent, Tomášek Josef kulturně propagační. ref., Janoud František pokladník, revizní komise Žižka Jaroslav, Tomášek František, Novák Václav.

 

8.2.1958 byla opět taneční zábava, která posílila pokladnu sboru a zvláště tombola byla velice úspěšná. Vydán byl zákaz nošení zelených šatů. Na následující schůzi bylo opětovně rozhodnuto o žádosti na MNV Zdíkovec a zároveň OV ve Vimperku o prozkoumání a přezkoušení místa vhodného ke stavbě vodní nádrže.

 

2.11.1958 členové MJ rozhodli o účasti na pohřbu Antonína Janouda a to ve slavnostních uniformách vypůjčených ve Zdíkovci.

Na výroční členské schůzi 29.11.1958 byli kromě standardního programu přijati nový členové a to Vintr Adolf ml. a Vrtilka Josef.

Mezi zajímavosti dalších zápisů patří konstatování, že v roce 1959 bylo množství požárů na okrese, zvláště v zemědělství, které způsobili škodu ve výši 310 000 Kč a stály jeden lidský život. Za zmínku též stojí soutěž s názvem „Požárníci na pomoc zemědělství“.

15.3.1959 byla konečně všemi tehdejšími institucemi odsouhlasena stavba požární nádrže a ihned bylo započato s její stavbou.

 Na členské schůzi bylo rozhodnuto o účasti 10ti členů s výzbrojí na oslavách 1.máje a o výcviku soutěžního družstva. V následujícím období všichni intenzivně pracovali na stavbě vodní nádrže. Byl uspořádán zájezd na Hlubokou, Českého Krumlova a Lipno. Při soutěži o činnost jednotka se umístil Jaroškov na 8. místě z 69 jednot.

Dne 10.11.1959 se poprvé objevuje v zápisech změna v oslovení členů jednotky. Vytrácí se oslovení bratr a poprvé se objevuje označení soudruh. Činnost požárníků se řídí zasílanými oběžníky a stavba vodní nádrže se zpomaluje z důvodu nedostatku cementu.

Na výroční členské schůzi konané 24.1.1960 byli jako hosté zástupce OV ČSPO s. Sova,

tajemník MNV s. Tušl, za ČSM s. Janoud, KSČ s. Novák, a JZD s. Bártík ze Zdíkovce. Z MNV byl přidělen jeden televizor pro osadu Jaroškov. Byl znovuzvolen stávající výbor, byla přijata Kutnohorská výzva na pomoc zemědělství se závazkem odpracovat 150 hodin v JZD. V tomto roce se zábava konala v sále na Staších a oslavy MDŽ ve spolupráci s MNV Zdíkovec a MJ tamtéž.

12.12.1960 se členové účastní pohřbu s. Tomáška.

Na výroční členské schůzi 27.11.1960, kromě jiného, byl přijat nový člen Vrtilka Josef ml.

Dosavadní zápisy pořizoval převážně Sláma Jan. Od roku 1961 jsou zápisy pořizovány Josefem Brabcem ml. do roku 1963. Pak se opět zapisovatelé střídají. Z roku 1961 jsou pořízeny 3 zápisy, z nichž stojí zmínit se o vytvoření soutěžních družstev mladších a starších a konání taneční zábavy 13.1.1962 ve Zdíkovci. Dne 28.12.1961 účastnili se požárníci pohřbu zesnulého Miloslava Mandáka.  

Další roky 1963, 1964 se konají opakovaně, pravidelně členské schůze, výroční členské schůze, pořádají se taneční zábavy, tentokrát již s občerstvením. Po problémech s dodávkami cementu je na výroční členské schůzi konané dne 2.2.1964 konstatováno dokončení vodní nádrže. Hned na následující schůzi je vznesen požadavek na stavbu hasičské zbrojnice.

Na schůzi 29.11.1964 je zmiňován požár v obci, jenž podrobně popsal předseda Jan Sláma.a zároveň je konstatováno, že JZD předá svůj objekt místním požárníkům k adaptaci na požární zbrojnici, včetně kusu pozemku pro možnost výcviku požárního družstva.

Zápisy z dalších let se zabývají hlavními body činnosti MJ, zprávy o činnosti, pořádání tanečních zábav, které se konaly většinou na Staších vč. tombol, které byly tvořeny příspěvky členů MJ, stavba příjezdové cesty k vodní nádrži, stavba požární zbrojnice, tradiční volby výboru, činnost a cvičení požárního družstva, oslavy MDŽ ve Zdíkovci, májové oslavy,  atd.

Zápisy jsou si velice podobné a s železnou pravidelností se opakují stejné body programu. Na členské schůzi 3.12.1967 bylo poprvé zmíněno, že v nové zbrojnici poprvé přezimuje požární stříkačka, která dosud byla ve staré budově u vodní nádrže.

Pro úplnost zde uvádím opakovaně volený výbor ve složení:

Sláma Jan st. předseda, Žižka Josef velitel, Kyznar Stanislav preventista, Tomášek Miloslav ref. pro masově výchovnou práci, Žižka Antonín jednatel, Tomášek František pokladník Žižka Jaroslav organizační ref.. Mach František technický referent, Mandák Jan revizor, Žižka Antonín revizor a Janoud František náhradník. Od roku 1969 vede MJ Žižka (Jára) Jaroslav jako předseda. Od roku 1971 jsou dokončovací práce na zbrojnici propláceny MNV Zdíkovec a to 10 Kč na hodinu za pomocné práce a 12 Kčs na hodinu práce odborné. Od roku 1971 vede MJ Mach Josef jako předseda a Brabec František st.jako místopředseda. Velitelem je Žižka Josef. V roce 1972 byla jednotka vybavena vycházkovými uniformami. 22.4.1972 preventista konstatoval, že nebyl prohlédnut dům č. 10 a ani nebylo možné sehnat klíče. Dům není tč. obydlen. 1.9.1972 bylo rozhodnuto o umístění tří zářivek veřejného osvětlení v Jaroškově, na jejichž instalaci se místní požárníci podíleli. Na MNV Zdíkovec šel požadavek na 20 židlí, 8 stolů, celkem 90m2 PVC v ceně 9 900Kčs na vybavení zbrojnice. Klíče od zbrojnice měl Vrtílka Josef a Mach Josef.

První členská schůze se ve zdejší požární zbrojnici konala 28.10.1973, za předsedu je navrhován Žižka Josef, místopředseda Mach Josef, velitel Žižka Josef, preventista Brabec František ml., jednatel Žižka Antonín, hospodář Tomášek František, členové výboru Brabec František st a Brabec Josef ml. revizor Mandák Jan a Žižka Antonín st.

13.4.1974 je zmiňován požár suché trávy v katastru osady Jaroškov, v témže roce se účastnili místní požárníci na pohřbu Jana Tomáška.

Na výroční členské schůzi 12.1.1975 byla minutou ticha uctěna památka zesnulého Žižky Eduarda,projednávalo se slavnostní otevření požární zbrojnice, závazek k 30. výročí osvobození sovětskou armádou. Na závěr bylo provedeno školení na téma „Národní výbory“. 22.2.1975 byl vyhodnocen Maškarní průvod, který posílil pokladnu sboru o 2 240 Kč. Na schůzi 1.4.1975 je projednávána zpráva z okresní konference, okrskové schůze, okrsková soutěž, oslavy 1. máje a 9. května ve Stachách, pohřeb soudruha Mandáka, národní směna, sběr kovového šrotu.

Pravidelné členské a výroční schůze se opakují s téměř nezměněným, stále stejným programem. V roce 1977 je zmiňován maškarní průvod, který probíhal od neděle do úterý a zároveň byla organizována oslava MDŽ.

V roce1978 je poprvé zmiňována stavba místního vodovodu v akci Z, v tomto roce se mělo proinvestovat 270 000Kčs. Další zápisy se hemží různými závazky, plány práce a jejich hodnocením. S železnou pravidelností se opakuji taneční zábavy, oslavy MDŽ, 1. máj a 9. květen a nově i Maškarní průvody, o jejich povolení se však muselo žádat na MNV Zdíkovec. Práce na vodovodu utěšeně, brigádně pokračují, od roku 1979 pod názvem Socialistický závazek. Pravidelně se prováděli preventivní prohlídky domů před topnou sezonou. V roce 1980 přechází osada Jaroškov ze správy MNV Zdíkovec pod správu MNV Stachy.

16. 11.1980 byla na výroční schůzi uctěna památka zesnulých a to Vintr Adolf, Vintr Jiří, Sláma Jan a Žižka (křestní jméno nečitelné) MJ je uváděna názvem ZO. Koncem roku 1984 se začíná v zápisech zmiňovat budování kanalizace.

16.1.1985 se konala slavnostní schůze všech občanů Jaroškova k 50. výročí založení požárního sboru ve zdejší zbrojnici.

Masopust 1985 se plánoval obejít v rámci obcí Jaroškov, Stachy a Zdíkovec.

Zápis poslední do knihy protokolů za období 1934 až 1984, z níž bylo čerpáno při sepisování této zprávy, byl učiněn 28.12.1984 Žižkou Antonínem s tím, že od 1.1.1985 se zakládá kniha nová, obě sloužící jako doklad o činnosti hasičů a požárníků obce Jaroškova od svého založení dodnes.

Vyhledávání

Kontakt

SDH Jaroškov Jaroškov
384 73 Stachy
https://picasaweb.google.com/sdh.jaroskov